Forum Ogrodniczo-Przetwórcze, Rada Naukowo-Programowa

W dniu 26 listopada 2013 roku, w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Forum Ogrodniczo-Przetwórczego.

Forum, jest porozumieniem zawartym pomiędzy organizacjami reprezentującymi producentów, dystrybutorów oraz przetwórców owoców i warzyw. Aktualnie Uczestnikami Forum są następujące organizacje:

 • Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
 • Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
 • Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 • Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw
 • Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
 • Sandomierski Związek Ogrodniczy, Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Polski Związek Ogrodniczy
 • Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy
 • Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
 • „Unia Owocowa” Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw
 • Stowarzyszenie Sady Grójeckie
 • Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
 • Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek

Celem Forum jest wymiana poglądów, współpraca, inicjowanie i zintegrowanie działań organizacji zrzeszających producentów, dystrybutorów i przetwórców na rzecz budowy i rozwoju sektora owoców i warzyw oraz osiąganie wzajemnych korzyści przez same organizacje.

Forum działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy Uczestników, przy zachowaniu ich pełnej autonomii. W ramach Forum powołane zostały cztery stałe Grupy Robocze do następujących zadań:

 • budowa systemu zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących prognoz zbiorów, uzyskanych zbiorów, sprzedaży, zapasów owoców i warzyw oraz ich przetworów,
 • bezpieczeństwo żywności oraz jakość produktów na świeży rynek i dla przetwórstwa, w tym „inspekcja bezpieczeństwa żywności”, współpraca z przedstawicielstwami Polski w komisjach/zespołach/grupach roboczych w Brukseli,
 • dalsza koncentracja podaży oraz dostosowanie produkcji owoców i warzyw do wymogów rynku świeżego i przetwórstwa,
 • wypracowanie mechanizmów współpracy między kolejnymi ogniwami drogi produktu „od pola do stołu”.

Powołana w dniu 26 listopada tego roku Rada Naukowo-Programowa jest ciałem doradczo-opiniotwórczym Forum, złożonym z przedstawicieli ośrodków naukowych, praktyków sektora produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw. Do głównych zadań Rady Naukowo-Programowej należy:

 1. ocena stanu rozwoju rynku owoców i warzyw oraz poszczególnych jego elementów,
 2. opiniowanie planów, programów oraz systemowych rozwiązań prawnych dotyczących sektora oraz jego otoczenia gospodarczego i społecznego,
 3. udział w opracowywaniu nowych rozwiązań poprawiających działanie sektora,
 4. wspieranie współpracy miedzy Uczestnikami Forum, ośrodkami badawczymi, organami władzy poszczególnych szczebli oraz podmiotami gospodarczymi – prowadzącej do wszechstronnego umacniania i rozwoju sektora owoców i warzyw,
 5. inspirowanie badań naukowych wynikających z zapotrzebowania producentów, dystrybutorów oraz przetwórców owoców i warzyw.

Pracami Rady kieruje Prezydium w składzie:

 • przewodniczący Rady: Franciszek Adamicki
 • honorowy przewodniczący: Eberhard Makosz
 • zastępca przewodniczącego: Bożena Nosecka
 • zastępca przewodniczącego: Witold Boguta
 • skarbnik: Adam Lachowicz

Rada składa się z 60 osób powołanych uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli Forum:

 • przedstawiciele ośrodków naukowych 22 osoby
 • przedstawiciele producentów 28 osób
 • przedstawiciele przetwórstwa 6 osób
 • doradcy ogrodniczy 4 osoby.

Przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek w Forum Ogrodniczo-Przetwórczym są:

 • Rajmund Budziszewski – Zgromadzenie Przedstawicieli
 • Edward Brzeziński – Zgromadzenie Przedstawicieli
 • Piotr Baryła – Rada Naukowo-Programowa

Przygotował PB
Dodaj komentarz