Ochrona roślin: Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

Zasady wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu oraz kwestie związane z ich stosowaniem reguluje ustawa, którą w piątek uchwalił Sejm. Głosowało 444 posłów, za było 295, przeciw 5, a wstrzymało się od głosu 144.

Sejm zgodził się na 7 poprawek zaproponowanych podczas drugiego czytania przez klub Platformy Obywatelskiej. Zmiany te uzyskały także akceptację sejmowej komisji rolnictwa oraz rządu. Część z nich polega na określeniu języka, w jakim przedkłada się wnioski o rejestrację środków ochrony roślin oraz dokumentację do wniosków. Poprawki zakładają, że część dokumentów nie będzie tłumaczona na język polski, a pozostanie w angielskim ze względu na wysokie koszty tłumaczenia i wydłużenie czasu procedury rejestracyjnej.

Przyjęta została także część wniosków mniejszości. M.in. posłowie zaakceptowali wniosek opozycji dotyczący zmiany zasad powoływania Komisji ds. Środków Ochrony Roślin. Zgodzono się także, by środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu mógł być stosowany tylko do końca terminu jego ważności.

Obecnie sprawy związane z dopuszczaniem do obrotu, obrotem, stosowaniem i kontrolą środków ochrony roślin są uregulowane w ustawie z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Nowa ustawa, która zastąpi dotychczasową, wdraża do polskiego prawa unijne przepisy. Ustawa ta regulować ma kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu środków ochrony roślin, ich stosowaniem, potwierdzaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, prowadzeniem szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz gromadzeniem informacji o zatruciach tymi środkami.

Według ministerstwa rolnictwa, rynek środków ochrony roślin w Polsce szacowany jest na około 2 mld zł rocznie. Rolnicy używają ok. 60 tys. ton środków ochrony roślin w ciągu roku.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Artykuł pochodzi z portalu ogrodinfo.pl
Dodaj komentarz