Prezydent podpisał ustawę o środkach ochrony roślin

Prezydent podpisał ustawę o środkach ochrony roślin – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Ustawa reguluje zasady wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu oraz kwestie związane z ich stosowaniem. Ustawa wdraża ponadto unijne przepisy do polskiego prawa.
Według autora ustawy – resortu rolnictwa – ma ona ograniczyć zagrożenia związane z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wdrożyć zasady integrowanej ochrony roślin, zapewniające racjonalne stosowanie tych preparatów w produkcji. Zawiera ona również przepisy dotyczące zasad potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania.

Nowe przepisy regulują ponadto sprawy dot. prowadzenia upraw w systemie integrowanej produkcji roślin. W tym zakresie zastępuje ona regulacje z 2003 r. Integrowana produkcja (IP) jest systemem jakości żywności, który ma pozwolić na otrzymanie zdrowej produkcji roślinnej, podlegającej certyfikacji. Stosowanie metod IP zapewnia, że w wytworzonych płodach rolnych nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Regulacja ta zawiera też przepisy dotyczące gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin.

Zmieniony będzie ponadto dotychczasowy system obowiązkowych szkoleń w zakresie ochrony roślin. Zgodnie z wymaganiami prawa unijnego, obowiązkowymi szkoleniami objęci zostaną doradcy świadczący usługi dotyczące stosowania środków ochrony roślin. Według nowych przepisów, obowiązek ukończenia odpowiedniego szkolenia obejmie osoby, które dokonują bezpośrednio sprzedaży tych środków ostatecznemu odbiorcy.

Według ministerstwa rolnictwa, rynek środków ochrony roślin w Polsce szacowany jest na około 2 mld zł rocznie. Rolnicy używają ok. 60 tys. ton środków ochrony roślin w ciągu roku.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

Artykuł pobrany z www.ogrodinfo.pl
Dodaj komentarz